Speedomx là một nền tảng Game chia sẻ lợi nhuận được phát triển dựa trên nền tảng EOS phi tập trung với sự tin cậy và tính minh bạch mạnh mẽ.

</